Syndyk Masy Upadłości Energii dla firm S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie informuje, że postanowieniem z dnia 18 grudnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1936/18 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Energii dla firm S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa (KRS: 0000536541), wyznaczając jednocześnie sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny, zastępcę sędziego-komisarza w osobie SSR Doroty Bugajnej-Sporczyk oraz syndyka w osobie Piotra Michała Głodka.

Postępowanie po ogłoszeniu upadłości będzie prowadzone pod sygnaturą akt: X GUp 1150/18.

Postanowieniem, o którym mowa w pkt 1 powyżej Sąd wezwał wierzycieli upadłego,
aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni
od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym.

Mając na uwadze powyższe wskazać trzeba, iż zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym
w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 Pu należy dokonać na piśmie w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt: X GUp 1150/18, na adres:          

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Sędzia-Komisarz SSR Monika Mysiakowska-Choina

Wzór zgłoszenia wierzytelności określony został rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r.

Do pobrania poniżej jest:

  1. postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 18 grudnia
    2018 roku o ogłoszeniu upadłości Energii dla firm S.A. -tutaj;
  2. zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości - tutaj;
  3. wzór zgłoszenia wierzytelności. - tutaj

Klienci Energii dla firm S.A., którzy do dnia poprzedzającego ogłoszenia upadłości Spółki uregulowali na rzecz Spółki jakiekolwiek należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego za okres, w którym Spółka takich usług nie świadczyła mogą dochodzić swoich roszczeń z tego tytułu wobec Spółki w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy Prawo upadłościowe, tj. w ramach zgłoszenia wierzytelności kierowanego do Sędziego-komisarza. Tryb dochodzenia roszczeń w toku postępowania upadłościowego został przedstawiony powyżej.

Wszelkie istotne informacje związane z postępowaniem upadłościowym Energii dla firm S.A. będą umieszczane w toku postepowania upadłościowego na stronie internetowej Spółki: www.energiadlafirm.pl